executare silita

Anulare executare silita demarata de ANAF. Necomunicare titlu de creanta fiscala

Judecătoria Iași a admis contestatia la executare formulată de cabinetul nostru împotriva executării silite demarate de ANAF, anulând toate actele de executare silită efectuate în cauză.

Raportat la dispozițiile art. 226 alin. 2 teza finală Cod procedură fiscală, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță fiscală emis și comunicat în condițiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

În acest sens, inclusiv dispozițiile art. 226 alin. 4 Cod procedură fiscală prevăd faptul că titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care se împlinește scadența sau termenul de plată prevăzut de lege. În plus, raportat la dispozițiile art. 93 și urm. Cod procedură fiscală, creanțele fiscale se stabilesc prin declarația de impunere, comunicată în condițiile legii.

De asemenea, art. 48 Cod procedură fiscal prevede în mod evident faptul că sunt lipsite de efecte juridice actele administrative fiscale ce nu au fost comunicate în condițiile art. 47 Cod procedură fiscală.

Necomunicarea titlului de creanță fiscală către contestator atrage nulitatea executării silite demarate împotriva acestuia.

Astfel cum în mod corect a reținut instanța de judecată, anterior emiterii titlului executoriu și somației, intimata ar fi trebuit să comunice contestatorului titlul de creanță, pentru a i se da posibilitatea legală de a contesta actul administrativ.

În lipsa comunicării titlului de creanță, anterior începerii executării, organul fiscal nu poate pretinde aducerea la îndeplinire a obligației de plată, și cu atât mai mult, nu poate proceda la executarea silită a acesteia.

Cabinetul de avocat Duhnea Dana Elena oferă consultanță în formularea contestațiilor la executare, precum și reprezentare juridică in fața instanțelor competente, având experiență în gestionarea dosarelor de executare silită.